top of page

Programs & Events

Public·96 members

Rumunsko Slovensko živý 12 novembra 2023


Tieto krajiny sú: Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Slovinsko, Nemecko, Rumunsko, Švédsko, Srbsko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Bosna, ...


Rumunsko - English translation – LingueeBulharská republika a Rumunsko sú stranami Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 29. októbra 2001 v Luxemburgu, a prijímajú a rovnako ako ostatné členské štáty Spoločenstva berú na vedomie znenia dohody, ako aj spoločných vyhlásení a jednostranných vyhlásení, ktoré sú prílohou k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň. eur-lex. europa. eu eur-lex. eu The Republic of Bulgaria and Romania shall be Parties to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, signed in Luxembourg on 29 October 2001 and shall respectively adopt and take note, in the same manner as the other Member States of the Community, of the texts of the Agreement, as well as of the Joint Declarations, and the Unilateral Declarations annexed to the Final Act signed on the same date. Lakes, Alps & Dolomites Private Tour 2022 27. 10. 2023 — Rumunsko - SlovenskoPriamy NOVA SPORT 3 Zajtra12:55 Naživo - Schalke 04 - Hannover 96Přímý přenos 11. Bundesligy, Živě Premier Sport 2 SK ... eu Pursuant to Council Decision 2011/167/EU authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, France, Ireland, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom (hereinafter "participating Member States") were authorised to establish enhanced cooperation between themselves in the area of the creation of unitary patent protection. eu Úverový nástroj Euratomu5 je dostupný na finančné operácie v členských štátoch a určitých nečlenských štátoch (Arménsko, Bulharsko6, Česká republika, Maďarsko, Litva, Rumunsko7, Rusko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). eu Po pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii sa stanú bezpredmetnými nariadenie Komisie (ES) č. 1279/98 z 19. júna 1998, ktoré ustanovuje presné pravidlá uplatňovania colných kvót na bravčové a teľacie mäso stanovené v rozhodnutiach Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pre Bulharsko a Rumunsko12, nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Bulharsku podľa rozhodnutia Rady 2003/286/ES13, a nariadenie Komisie (ES) č. 1241/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Rumunsku podľa rozhodnutia Rady 2003/18/ES14. eu Following the accession of Bulgaria and Romania to the European Union, Commission Regulation (EC) No 1279/98 of 19 June 1998 laying down detailed rules for applying the tariff quotas for beef and veal provided for in Council Decisions 2003/286/EC and 2003/18/EC for Bulgaria and Romania12, Commission Regulation (EC) No 1217/2005 of 28 July 2005 laying down detailed rules for the application of a tariff quota for certain live bovine animals originating in Bulgaria, provided for in Council Decision 2003/286/EC13 and Commission Regulation (EC) No 1241/2005 of 29 July 2005 laying down detailed rules for the application of a tariff quota for certain live bovine animals originating in Romania, provided for in Council Decision 2003/18/EC14 become obsolete. Právě probíhá živý přenos Slovensko Ž - Rumunsko Ž ŽivéPřenosy.TV Sledujete rádi volejbal? Chcete vidět ▶️ živý přenos Slovensko Ž - Rumunsko Ž? Více na ŽivéPřenosy.TV. eu V dôsledku toho budú v období od roku 2004 do roku 2006 pokračovať vpožívaní výhod zo záväzkov podľa tohto nariadenia iba Bulharsko a Rumunsko. eu Consequently, in the period from 2004 to 2006 only Bulgaria and Romania will continue to benefit from commitments under that Regulation. eu Komisia v tejto súvislosti uskutočnila posúdenie opatrení, ktoré prijali Litva a Rumunsko v nadväznosti na odporúčania Rady4. eu Against this background, the Commission has made an assessment of action taken by Lithuania and Romania in response to the Council’s recommendations4. eu These amendments concern the reference interest rates referred to in point I. 2 of Annex IV of Regulation (EC) No 884/2006 necessary for Bulgaria and Romania in order to calculate the financing costs to be reimbursed to the Member States concerned for their public storage operations and the 2007 reference period for Bulgaria and Romania in order to calculate the standard costs to be reimbursed to the Member States concerned for their public storage operations for the budget year 2008. eu 1 pre Nemecko, 2 pre Francúzsko, 3 pre Taliansko, 4 pre Holandsko, 5 pre Švédsko, 6 pre Belgicko, 7 pre Maďarsko, 8 pre Českú republiku, 9 pre Španielsko, 11 pre Spojené kráľovstvo, 12 pre Rakúsko, 13 pre Luxembursko, 17 pre Fínsko, 18 pre Dánsko, 19 pre Rumunsko, 20 Poľsko, 21 pre Portugalsko, 23 pre Grécko, 24 pre Írsko, 26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko, 29 pre Estónsko, 32 pre Lotyšsko, 34 pre Bulharsko, 36 pre Litvu, 49 pre Cyprus, 50 pre Maltu europarl. HD Cric 1 - Živý futbal | Rumunsko U18 vs Slovensko U18 Live Živý futbal | Rumunsko U18 vs Slovensko U18 Live | SVET: Friendly International Live | Dnes zápas live online vysielanie Rumunsko U18 vs Slovensko U18... 1279/98 pre Bulharsko a Rumunsko (2)určuje podmienky, podľa ktorých je možné prijaťžiadosti o dovozné povolenia podané na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2005. eu Commission Regulation (EC) No 1271/2005 of 1 August 2005 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in July 2005 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for Bulgaria and Romania (2) lays down the conditions under which applications for import licences lodged for the period from 1 July to 31 December 2005 can be accepted. eu V súvislosti s očakávaným pristúpením Bulharska a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007 by sa mali právne predpisy EÚ, pokiaľ ide o kohéznu politiku a najmä nariadenie (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. Košice : Spartak Trnava živý 12 novembra 2023 pred 4 dňami pred 3 hodinami — (Futbal) Šport Dnes16:45 Basketbal - Kvalifikácia ME 2025 (ženy)Kvalifikácia ME 2025 (ženy): Rumunsko Slovensko Priamy prenos hokejového ... (ŠPORTOVÁ TELEVÍZIA***) Spišskí Rytieri Prievidza živý preno pred 21 hodinami — (Futbal) Šport Zajtra16:45 Basketbal - Kvalifikácia ME 2025 (ženy)Kvalifikácia ME 2025 (ženy): Rumunsko - Slovensko Priamy prenos (Rumunsko 2023) ... Onlajny.eu | online prenosy športových stretnutí Turnaj piatich krajín (U20) ; Švédsko – Fínsko · 13:00 ; Česko – Slovensko sk · 16:30 ... eu europa. eu In view of the Commission assessment and the need to ensure sustainable convergence, Romania is invited to: (i) significantly strengthen the pace of adjustment towards the MTO by aiming for substantially more demanding budgetary targets in 2008 and subsequent years in order to contain the risk of an excessive deficit, foster macroeconomic stability and rein in widening external imbalances and address the risks to the long-term sustainability of public finances; (ii) restrain the envisaged high increase in public spending, review its expenditure composition so as to enhance the economy’s growth potential and improve the planning and execution of expenditure within a binding medium-term framework; (iii) adopt policies to contain inflationary pressures, complementing the recommended tighter fiscal stance, with appropriate public wage policy and further structural reforms. eu K 23. novembra 2007 oslobodení od vízovej povinnosti pri tranzite a krátkodobých cestách. eu By Verbal Note No 9752 of 7 November 20079 Romania informed the Commission that, following the entry into force of the Agreement between the Government of Romania and the Government of the Federative Republic of Brazil concerning the abolition of the visa system, as of 11 November 2007, Romanian citizens are exempt from the visa obligation for transit and journeys of short duration. eu Prechodné obdobie pre cigarety: nové pravidlá umožňujú prechodnú úpravu do 1. januára 2018 pre členské štáty, ktoré zatiaľ nedosiahli, alebo len nedávno dosiahli súčasné minimálne sadzby, a to Bulharsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Slovensko vs Rumunsko 🔴 Priamy prenos Dnes, 1. 31. 7. 2023 — Slovensko v Rumunsko | Univerziáda ženy Basketbal Livestream ▶️ http://sports.broadcast-tv.net/ 2023 Univerziáda ženy - Basketbal ... eu Mali by sa stanoviť referenčné úrokové sadzby uvedené v časti I bode 2 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 884/2006, ktoré sú nevyhnutné pre Bulharsko a Rumunsko na účely výpočtu finančných nákladov, ktoré sa majú uhradiť príslušným členským štátom za ich operácie verejného skladovania, a malo by sa stanoviť referenčné obdobie v roku 2007 pre Bulharsko a Rumunsko na účely výpočtu paušálnych nákladov, ktoré sa majú uhradiť príslušným členským štátom za ich operácie verejného skladovania za rozpočtový rok 2008. eu Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa poveruje Belgicko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, aby v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovali Haagsky dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z roku 1996 (dokument 7573/08) alebo k nemu pristúpili. eu The Council adopted a decision authorising Belgium, Germany, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Finland, Sweden and the United Kingdom to ratify, or accede to, in the interest of the European Community, the 1996 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children (7573/08). eu 1 for Germany, 2 for France, 3 for Italy, 4 for the Netherlands, 5 for Sweden, 6 for Belgium, 7 for Hungary, 8 for the Czech Republic, 9 for Spain, 11 for the United Kingdom, 12 for Austria, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Denmark, 19 for Romania, 20 for Poland, 21 for Portugal, 23 for Greece, 24 for Ireland, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estonia, 32 for Latvia, 34 for Bulgaria, 36 for Lithuania, 49 for Cyprus, 50 for Malta europarl. eu Ústnym oznámením č. 9752 zo 7. novembra 20079 Rumunsko informovalo Komisiu o tom, že po nadobudnutí platnosti dohody medzi vládou Rumunska a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízového systému budú štátni príslušníci Rumunska od 11. Kosovo Slovensko živý prenos 5 novembra 2023 pred 2 pred 7 dňami — pred 2 dňami — (sledovat živě##) Andorra Kosovo přenos živý 12 října 2023 12. 10. 2023 — 01 Reprezentace U21 Slovensko – Polsko 2:1 18:00, ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page